Leveret af Google OversætOversæt

Ønsker du at blive medlem af Gentofte Svømmeklub?

Bliv medlem her

Bestyrelsen

 
Bestyrelsen konstituerer sig selv – kun formand vælges direkte.

Mød bestyrelsen

Bestyrelsen er det øverste daglige beslutningsorgan i Gentofte Svømmeklub. Kun generalforsamlingen står over bestyrelsen.

I forbindelse med oprettelse af en ny stilling som klubchef er kommissoriet for bestyrelsen – herunder samspillet og arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og klubchefen – blevet præciseret.


1. Formål og opgaver

Bestyrelsen beslutter de overordnede strategier og politikker for klubben og har det overordnede økonomiske ansvar.

Strategier og politikker dækker bl.a. de overordnede linjer og målsætninger for hhv. svømmeskole og konkurrenceafdeling, engagement af frivillige, de fysiske rammer om klubbens aktiviteter, klubbens værdier, sponsorarbejde, organisering og strategi for ekstern og intern kommunikation.

Bestyrelsen er ansvarlig for ansættelse af klubchefen og godkender ansættelser af faste medarbejdere og ændringer i stillingsindhold for fastansatte medarbejdere.

Klubchefen er ansvarlig for implementering af de overordnede strategier og politikker og for klubbens daglige drift. Herunder den daglige økonomistyring, personaleledelse og kommunikation.

Klubchefen mødes regelmæssigt med formanden for bestyrelsen og kan trække på de øvrige bestyrelsesmedlemmer til ad hoc sparring ud over arbejdet i udvalg og arbejdsgrupper.

Klubchefen deltager sammen med formanden i Eliteklubnetværket under dansk Svømme Union. Klubchefen deltager alene i klubchefnetværket. Beslutninger der tages i begge netværk forelægges bestyrelsen.2. Medlemmer og bestyrelsesmøder

Medlemmer af bestyrelsen vælges på generalforsamlingen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af 9 medlemmer og op til 2 suppleanter. Når et medlem af bestyrelsen ønsker at udtræde bidrager medlemmet sammen med resten af bestyrelsen til at motivere nye kandidater til at deltage i bestyrelsesarbejdet.

En forudsætning for deltagelse i bestyrelsesarbejdet er, at man aktivt ønsker at bidrage til arbejdet i klubben, både strategisk og praktisk.

Bestyrelsen mødes 6-8 gange årligt med afsæt i dagsorden, der udsendes af formanden. Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har ligesom klubchefen mulighed for at anmelde punkter til drøftelse i bestyrelsen.

En gang årligt holder bestyrelsen strategiseminar.

Klubchefen deltager på bestyrelsens møder.

Der tages referat af bestyrelsesmøderne og bestyrelsen rapporterer fra sine møder på klubbens hjemmeside en gang i kvartalet.3. Udvalg og arbejdsgrupper

Bestyrelsen nedsætter udvalg og ad hoc arbejdsgrupper og beslutter udvalgenes kommissorier.

Udvalg og arbejdsgrupper kan bemandes med alle interesserede medlemmer af klubben og forældre til svømmere. Der deltager altid minimum ét bestyrelsesmedlem i et udvalg eller en arbejdsgruppe, der er nedsat af bestyrelsen. Udvalg og arbejdsgrupper annonceres på klubbens hjemmeside. De faste udvalg er:

  • Konkurrenceudvalg
  • Svømmeskoleudvalg
  • Sponsorudvalg
  • Kommunikationsudvalg

Herudover nedsættes i 2018 en arbejdsgruppe om klubbens bidrag til realiseringen af den nye svømmehal.

Klubchefen og evt. ansatte i klubben kan deltage i udvalg og arbejdsgrupper.

Formanden for udvalg og arbejdsgrupper er ansvarlig for kommunikation om arbejdet til klubben via hjemmeside eller nyhedsbreve minimum hvert halve år.

Aktuelle udvalg og arbejdsgrupper skal altid fremgå af klubbens hjemmeside. Interesserede frivillige er altid velkomne til at rette henvendelse om deltagelse i arbejdet til enten formand eller klubchef.

Gentofte, november 2018


Mødefrekvens

6-8 gange årligt à 3 timer. 

Facebook

Hovedsponsor

Samarbejdspartnere

Sponsorer