Leveret af Google OversætOversæt

Ønsker du at blive medlem af Gentofte Svømmeklub?

Bliv medlem her

Tilmelding til den nye sæson 2024/2025 (In English see below)


Hvordan foregår tilmelding til den nye sæson på svømmeskolen?

Al tilmelding foregår elektronisk via vores tilmeldingssystem, klubmodul eller ved at gå til www.gentofteswim.dk og klikke på "tilmelding". Tilmelding sker efter først til mølle-princippet, og eksisterende medlemmer har fortrinsret og tilbydes kun pladser til den nye sæson. Herefter åbnes der for tilmelding til ventelister/passive og til sidst nye medlemmer.

Er du allerede medlem af svømmeskolen?

Fra onsdag den 22. maj til fredag den 24. maj 2024  vil du modtage en mail om, hvilket hold vi anbefaler dig eller dit barn at svømme til næste sæson. 

Hvis du har kommentarer til at anbefale et hold, skal du tale med træneren og helst ikke kontoret, da kontoret ikke kender dit barns niveau.

Du kan finde holdoversigten for den nye sæson 2024/2025 fra den 22. maj på www.gentofteswim.dk under menuen "Tilmelding", så du kan se, hvornår de forskellige hold svømmer - klik evt. HER . Du kan derefter forberede dig på de tidspunkter/dage, du ønsker. Vær opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i holdtider helt frem til tilmeldingsdatoen.

Vigtige datoer for medlemmer og venteliste 

Husk disse datoer, hvis du vil være sikker på en plads i den nye sæson. 

Den 22. maj  kan du finde holdoversigten for den nye sæson 2024/2025 på www.gentofteswim.dk under menuen "tilmelding" eller klik HER

Tirsdag d. 4. juni kl. 18.00  åbner tilmelding for eksisterende medlemmer med køsystem. Tilmelding sker ved at gå ind på vores hjemmeside www.gentofteswim.dk og trykke på "tilmelding" i menuen og derefter "holdtilmelding". Find den holdtype, som du eller dit barn er blevet anbefalet, og tilmeld dig og betal. Med køsystemet er det også muligt at registrere flere familiemedlemmer, der er medlem af klubben, når det er din tur. Pladserne på holdene tilbydes efter først til mølle-princippet.

Torsdag d. 6. juni kl. 18.00  åbner tilmelding for vores ventelister/passive medlemmer, så hvis du som eksisterende medlem ønsker at være garanteret en plads, anbefaler vi, at du tilmelder dig inden denne dato.

Mandag d. 10. juni kl. 18.00  åbner for nye medlemmer.

Vigtige datoer for nye medlemmer

Mandag d. 10. juni kl. 18.00 åbner vi tilmeldingen for nye medlemmer via www.gentofteswim.dk og ved at klikke på menuen "Tilmelding" og derefter vælge "Holdtilmelding". Du skal først oprette en profil, før du kan tilmelde dig selv eller dit barn til et hold. Der vil være et køsystem tilsluttet. 

Vigtig information til eksisterende medlemmer

Husk at opdatere din profil i vores klubmodul, så du er sikker på at modtage kampagnemailen. Hvis du ikke modtager en informationsmail om, hvilket hold vi anbefaler, skal du tjekke din SPAM-indbakke eller under din profil i klubmodulet under "mine tilmeldinger". Læs hvordan HER

Husk at logge ind med den korrekte profil. Med andre ord profilen, hvor du er registreret for et hold i denne sæson. Hvis du bruger en forkert profil eller opretter en ny profil, kan du IKKE tilmelde dig et hold. Hvis du ikke kan huske dit password, kan du få det tilsendt via e-mail, ved at trykke på "Glemt password?" på forsiden af vores Club modul. Vi anbefaler, at du skriver dit brugernavn og din adgangskode ned til den korrekte profil, så du ikke behøver at bruge tid på det på registreringsdagen. 

Betaling kan ske med Mastercard, Visa/Dankort, Dankort eller MobilePay ved tilmelding, og der sendes en bekræftelse til den e-mailadresse, der er angivet i profilen, når du har tilmeldt dig et hold. Husk, at tilmeldingen først er gået igennem, når du har modtaget en bekræftelse via e-mail med holdtilmeldingen. Hvis du ikke modtager en bekræftelse, kan du finde din bekræftelse under din profil. Læs HER


Registration for the new season 2024/2025 

How does registration for the new season at the swimming school take place? 

All registration takes place electronically via our registration system, Klub modul or by going to www.gentofteswim.dk and clicking on "registration". Registration is on a first-come, first-served basis, and existing members have first priority and will be offered places first for the new season. After that we op up for registration for waiting lists/passives and finally new members will then have the possibility to sign up. 

Are you already a member of the swimming school? 

From Wednesday 22 May to Friday 24 May 2024,  you will receive an email about which team we recommend you or your child for next season. If you have any comments about the recommended team, please speak to the coach and preferably not the office, as the office does not know your child's level. 

You can find the team overview for the new season 2024/2025 from 22 May at www.gentofteswim.dk under the "Tilmelding" menu, so you can see when the different teams swim - click if necessary HERE . You can then prepare for the times/days you want. Please be aware that there may be changes in swim hours right up until the registration date. 

Important dates for members and waiting list 

Remember these dates if you want to be sure of a place in the new season. 

Wednesday May 22th,  you can find the team overview for the new season 2024/2025 at www.gentofteswim.dk under the "Tilmelding" menu. 

Tuesday 4th June at 6 pm registration opens for existing members with a queue system. Registration is done by going to our website www.gentofteswim.dk and pressing "Tilmelding" in the menu and then "Hold tilmelding". Find the type of team that you or your child has been recommended and register and pay. With the queue system, it is also possible to register several family members who are members of the club when it is your turn. Places on the teams are offered on a first-come, first-served basis. 

Thursday 6th June at 6pm  opens registration for our waiting lists/passive members, so if you as an existing member want to be guaranteed a place, we recommend that you register before this date. 

Monday June 10th at 6pm  opens for new members. 

Important dates for new members 

Monday June 10th at 6pm we open registration for new members via www.gentofteswim.dk and by clicking on the menu "Tilmelding" and then selecting "Hold tilmelding". You have to create a profile before you can register yourself or your child for a team. There will be a queuing system connected. 

Important information for existing members 

Remember to update your profile in our Klub modul system, so you are sure to receive the information on email. If you do not receive an information on email about which team we recommend, please check your SPAM inbox or under your profile in the Klub modul under "mine tilmeldinger". Read how to do it HERE. Remember to log-in with the correct profile. In other words, the profile where you are registered for a team this season. If you use an incorrect profile or create a new profile, you will NOT be able to join a team. If you can't remember your password, you can have it sent via e-mail by pressing "Forgot password?" on the front page of our Klub modul. We recommend that you write down your username and password for the correct profile so that you don't have to spend time on it on the day of registration. 

Payment can be made with Mastercard, Visa/Dankort, Dankort or MobilePay upon registration, and a confirmation will be sent to the email address specified in the profile when you have registered for a team. Remember that the registration has only gone through, when you have received a confirmation via e-mail with the team registration. If you do not receive a confirmation, you can find your confirmation under your profile. Read HERE 


 

Hovedsponsor

Samarbejdspartnere


Sponsorer

 HERE

Facebook

Hovedsponsor

Samarbejdspartnere

Sponsorer